# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مجتبی امیری 6 97 5 14
سمیه محرمی 8 202 7 1
مجید محمدی 10 981 13 16
رضا نقدی 5 103 3 0
حامد یونسی کرد خیلی 12 392 14 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مجتبی امیری 3 23 5 6
سمیه محرمی 7 169 11 2
مجید محمدی 9 732 12 16
رضا نقدی 5 75 14 22
حامد یونسی کرد خیلی 10 285 23 11
Top