# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مجتبی امیری 10 415 12 9
سعید عرفانی 2 47 1 5
سمیه محرمی 10 499 10 1
مجید محمدی 14 2060 17 13
رضا نقدی 11 423 12 6
حامد یونسی کرد خیلی 21 1052 27 10
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مجتبی امیری 4 180 9 16
سعید عرفانی - - - -
سمیه محرمی 10 361 13 3
مجید محمدی 12 1451 19 27
رضا نقدی 9 278 18 25
حامد یونسی کرد خیلی 21 832 38 18
Top