# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مجتبی امیری 7 169 6 12
سمیه محرمی 8 231 7 1
مجید محمدی 12 1207 13 13
رضا نقدی 7 173 5 0
حامد یونسی کرد خیلی 14 516 17 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مجتبی امیری 3 47 6 7
سمیه محرمی 7 183 11 2
مجید محمدی 11 870 13 17
رضا نقدی 6 96 16 22
حامد یونسی کرد خیلی 13 345 23 11
Top