# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مجتبی امیری 6 109 5 14
سمیه محرمی 8 204 7 1
مجید محمدی 11 1015 13 16
رضا نقدی 5 109 3 0
حامد یونسی کرد خیلی 12 412 15 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مجتبی امیری 3 28 5 6
سمیه محرمی 7 170 11 2
مجید محمدی 9 755 12 16
رضا نقدی 5 77 14 22
حامد یونسی کرد خیلی 11 299 23 11
Top