# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مجتبی امیری 9 262 9 12
سمیه محرمی 10 415 10 1
مجید محمدی 12 1528 14 13
رضا نقدی 7 247 7 6
حامد یونسی کرد خیلی 16 683 20 10
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مجتبی امیری 4 86 6 7
سمیه محرمی 8 292 12 2
مجید محمدی 11 1072 15 22
رضا نقدی 7 146 17 22
حامد یونسی کرد خیلی 16 493 31 16
Top